انواع اندیکاتور ها Indicators

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها توابعی ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزار های گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتور  بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز ،قیمت پایان، قیمت سقف، قیمت کف، و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

به اندیکاتور شاخص نیز گفته می شود. اندیکاتور ها دقیقا مثل علائم راهنمایی رانندگی هستند که ما را در بازار راهنمایی میکند.

انواع نمودار

متاخر یا پیرو Lagging

Moving average

Bollinger bands

Macd

  متقدم یا پیشرو Leading

        RSI

        MFI

        CCI

        DMI

Stochastic Oscillator