1401/03/18

متاورس چیست؟ هر انچه باید در مورد دنیای متاورس بدانیم

متاورس چیست؟ اولین مفهوم متاورس در سال 1992 در رمان علمی تخیلی بهمن نوشته نیل استیونسون مطرح شد. طبق داستان کتاب، در قرن بیست و […]